Poland .... Krakow ... Warsaw ... Latvia .... Riga ....Estonia ... Tallinn - Leesburg-Photo